Годишен отчет

на фондация „Благотворител”

2008 г.

Фондация Благотворител вижда смисъла на съществуването си в разпространението на добрата воля в обществото. Ние се стремим да активизираме творческия потенциал на хората, които подкрепяме и да утвърждаваме общочовешките нравствени ценности.

 

Фондация Благотворител е създадена за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирана е във фирмено отделение на СГС на 02.07.2004 г. по фирмено дело № 6521/2004 год. и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20050623004. Фондацията е представлявана от Ива Петкова Петкова, председател на Управителния съвет.

 

Целите на Фондацията са: да подпомага материално и духовно хора в затруднено положение; да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на сираци, възрастни, инвалиди и хора с ментални увреждания; да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение; да подкрепя и да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото.

 

Учредител:

Стойко Петков - управител на Енко Вендинг ООД и изпълнителен директор на Униконсултинг АД

 

Управителния съвет:

Ива Петкова – председател на УС, търговски мениджър перлит на S&B Industrial Minerals SA

Камелия Тонева – търг. директор на Енко Вендинг ООД

Юлиан Пекунов – адвокат търговско и вещно право

 

Пенка Лазарова – координатор

Албена Николова – счетоводител

Анатолий Радев – системен администратор

Доброволци: Йордан Гавазов, Христина Кънчева, Палма Никлева,

 

Адрес:

1407 София, кв. Хладилника, ул. „Сребърна „ № 21, ет. 3

тел. 962-12-20

www.blagotvoritel.org

office@blagotvoritel.org

 

Фондацията е пълноправен член на Български донорски форум.

 

Основните проекти, които фондацията изпълнява през годината, са свързани с подкрепа на лишени от родителски грижи деца на територията на София и в страната. Проектите са дългосрочни и са обединени от основната цел да бъде активизиран творческият потенциал на тези деца, за да бъде успешна интеграцията им в обществото.

 

Дългосрочни проекти:

Социална и професионална адаптация

Цел: да помогне на навършващи пълнолетие младежи, отглеждани и възпитавани в домове без родителски грижи в София, да преминат успешно прехода от институционален начин на живот към самостоятелност чрез допълнителна професионална квалификация и намиране на подходяща работа.

Начало: февруари 2005 г.

Обхват: младежи от домовете „П. Р. Славейков”, „Христо Ботев”, „Асен Златаров” и SOS Детски селища България в София, както и млади хора от социално слаби семейства.

Резултати: През годината седем младежи и девойки от домовете П. Р. Славейков, Христо Ботев, Асен Златаров, SOS Детски селища в София и от домовете Ана Гиздова и Васил Петлешков в Брацигово преминаха професионални курсове: 2 шофьорски, 2 за масажи, 3 за заварчици. Оказано е съдействие за намиране на работа на младежите чрез агенции, работодатели, приятели, познати.

За 3 години чрез проекта е предоставена възможност на 63-ма млади хора от домовете в София и от социално слаби семейства да преминат желана професионална подготовка, част от тях да намерят подходяща работа.

Разходите за професионалното обучение по проекта възлизат общо на 3049 лв.

 

 

                               

 

 

В мрежа

Цел: да се предостави възможност на израстващи без родителски грижи деца от 7 до 18 години да получат достъп до информационните технологии и Интернет, за да имат по-добри възможности за житейска и професионална реализация.

 

Начало: май 2005 г.

Обхват: организирани са 21 интернет клуба в домовете П. Р. Славейков, Христо Ботеви Асен Златаров и едно от общежитията на SOS Детски селища България в София, Св. Иван Рилски в с. Разлив, Констанца Ляпчева в Долна баня, Ана Гиздова и Васил Петлешков в Брацигово, Лудогорие в Исперих, Любчо Баръмов в с. Доганово, Асен Златаров в Якоруда, Св. Николай Мирликийски в Благоевград, Таню войвода в Асеновград, домът във Велинград, Рада Киркович, Княгиня Мария-Луиза” и Олга Скобелева в Пловдив . Към 17-те изградени и поддържани от фондацията интернет клуба в проекта през годината се включват и пловдивските домове Българка”, Мария Терезия”и Теофано Попова” в Стара Загора, Дом за сираци „Св. Николай” в Нови хан.

Резултати: Над 1400 деца, израстващи в институции, имат достъп до Интернет. Създаден е сайт www.vmreja.com с форум и чат, чрез които децата и техните възпитатели могат да обменят полезна и актуална информация.

Разходите по проекта за материали и услуги по пазарни цени възлизат общо на 14467 лв.

 

 

                                         

 

 

Постигам по-висок успех:

Цел: стимулиране на усилията и стремежа към знания на децата, израстващи без родителски грижи в домовете в София с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50.

Начало: февруари 2005 г.

Обхват: учениците от 5-и до 13-и клас, израстващи в домовете П. Р. Славейков, „Христо Ботев” и SOS Детски селища България в София.

Резултати: за годината са изплатени 30 стипендии: 19 за отличен успех и 11 за много добър, повишена е мотивацията за постигане на по-висок успех сред децата от домовете, включени в

проекта. Повишен е и размерът на стипендиите от втори срок на годината – над 5.00 - 25 лв. и над 550 – 35 лв. Към стипендиантите са включени и двама студенти, възпитаници на дом „Христо Ботев” със стипендии от 80 лв. месечно от октомври, изплащана е тримесечна стипендия на студент от НБУ – по 45 лв.

Общо разходите по проекта за годината са 3330 лв.

 

 

                                                   

 

Сътворявам живота си

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот.

Целева група: 30 младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход на възраст 16-18 години от ДДЛРГ "Петко Р. Славейков", "Асен Златаров", Христо Ботев" и SOS Детски селища в София и дом "Лудогорие" в Исперих.

Етапи: проектът постига поставените цели чрез 3 основни обучителни модула: "Опознавам себе си" - психологически тренинг, „Търся работа" – обучение за изграждане на умения за активно поведение на пазара на труда и "Моята професия" - избор на подходящ професионален курс и провеждане на обучение. Успешно завършилите курсовете получават удостоверения, които дават безспорно предимство за намиране на подходяща работа.

Времетраене: проектът се изпълнява от 01.10.2008 г. до 31.05.2009 г.

Финансиране: проектът е на обща стойност 27 055 лв., от които 25 701 лв. са държавно финансиране от Републиканския бюджет за 2008 г. по Постановление № 174 на Министерски съвет от 15 юли 2008 г. В рамките на годината са финансирани готварски курсове за четирима

младежи и три шофьорски на обща стойност 3000 лв., проведен е психологическият тренинг.

 

 

                        

 

 

Мост към света

Цел на проекта: да осигури подкрепа на навършили пълнолетие младежи за качествена социална и професионална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот чрез създаване на "защитено жилище".

Целева група: 6 навършили пълнолетие младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход от домовете "П. Р. Славейков" и "Асен Златаров" в София.

Развитие: проектът дава възможност за цялостно развитие на потенциала на младите хора и е с продължителност 12 месеца, но целта на екипа е дейността да продължи като делегирана държавна поръчка и да се утвърди като дългосрочна качествена социална услуга. "Мост към света" е подкрепен от Програмата на Обединени холандски фондации в лицето на Фондация „Лале”, която обезпечава половината от необходимите средства. Пред екипа на фондацията на този етап предстои предизвикателството да намери подходящо общинско жилище за срок от 5 години, за да стартира проектът в края на 2009 г.

 

Създаване на комплекс за социални услуги в община Брацигово

Цел: Преструктуриране на специализираната институция ДДЛРГ „Ана Гиздова” в Комплекс за социални услуги за деца в риск и техните семейства в община Брацигово.

Целеви групи: деца и младежи, настанени в ДДЛРГ „Ана Гиздова” с дълъг институционален престой; деца в риск от изоставяне и техните семейства на територията на община Брацигово.

Времетраене: проектът се изпълнява в рамките на една година от 27.11.2008 до 27.11.2009 г.

Финансиране: проектът се финансира по Програма ФАР - BG 2006/018-343.01.01-“Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” и е на обща стойност 89 654.05 Евро.

 

Дарения извън проектите

Фондацията е подпомогнала хора в трудни моменти от техния живот с еднократни суми за лечение или месечна подкрепа на обща стойност 3080 лв.

 

    

Засадени са 10 дръвчета - явори около зала "Универсиада" в София с младежи от ДДЛРГ "П. Р. Славейков", "Христо Ботев" и SOS Детски селища. Заплатената стойност на 5 дръвчета е 498 лв.

 

Заплатена е половината сума за куверт за абитуриентски бал на двама младежи от дом "П. Р. Славейков" в София на стойност 100 лв.

Наградени са победителите в конкурса „Радостните мигове в моя живот”, „Моята мечта за Коледа”, „Какво искам да променя” и "Какво мога да променя в себе си" с MP4 и подаръци на обща стойност 354 лв.

Подкрепени са трима младежи за участие в международен младежки обмен в Белгия и Ирландия с общата сума 360 лв. за административни такси и джобни.

Подкрепени са майките, отглеждащи своите деца в Дом за сираци "Св.Николай" в Нови хан с памперси и мокри кърпички на обща стойност 268 лв., с колички, дрехи и обувки.

Дарени са играчки за малките деца с множество увреждания от СОУДНЗ "Луи Брайл" в София на обща стойност 188.88 лв.

Заплатено е обучението на две деца във Френското училище в София на стойност 10 208 лв.

Общата сума на изразходените средства е 15047 лв.

 

Общата сума на дарените средства към физически лица и институции за деца по различните проекти е 38 903 лв. В тази сума не са включени разходи по провеждане на тренинги и обучения, наем зали, както и административни разходи.

 

Дарители

Дейностите на Благотворител се финансират изцяло от учредителя на фондацията Стойко Петков – управител на „Енко Вендинг” ООД и изпълнителен директор на „Униконсултинг” АД и от съмишленици - частни дарители и фирми, сред които са: „Енко Вендинг” ООД, „Амютех” ООД, ЕТ „Хермес Интел” „Лукойл” ЕООД, „Витагрейн БГ” АД,

„Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД, Ерготрак ООД, Българска асоциация за информационни технологии и др.

Опитът ни сочи, че бизнесът и гражданите в България могат да бъдат социално отговорни, когато има ясно формулирани каузи и за тях работят ефективни механизми за изпълнение и контрол.